Regulamin sklepu Studio Smaku Catering

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Studio Smaku Catering.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 • Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Studio Smaku Catering posiłków / produktów składających się na usługę marki Studio Smaku Catering. 
 • Gotowy Produkt – składa się określonych składników, jednostek miary oraz wagi.  Jest przygotowywany w oparciu o konkretne składniki wskazane przy Gotowym Produkcie wybrane przez Zamawiającego.
 • Zamawiający – osoba składająca zamówienie na konkretne gotowe produkty. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta do zakupu wybranych produktów wraz z usługą dostawy. 
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający ze sklepu Studio Smaku Catering

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem Zamówienia są gotowe produkty umieszczone w sklepie Studio Smaku Catering.  
 • Każdy z gotowych produktów zapakowany jest w odpowiedzenie, szczelne opakowanie. Zamówienie dostarczane jest w papierowej torbie z adresem zamówienia, paragonem oraz instrukcją. 
 • Gotowe produkty opatrzone są datą przygotowania/wytworzenia i należy je spożyć w ciągu 48 godzin od daty produkcji. 
 • Ceny poszczególnych produktów obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są pod adresem: www.studiosmaku.com.pl 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie produktów następuje poprzez sklep Studio Smaku Catering znajdujący się po adresem: www.studiosmaku.com.pl. W dni poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00
 • Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrane produkty, adres dostawy, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 • Zamówienia złożone w godz. 7:00 – 16:00 będą obsługiwane w dniu następnym, nie później niż 24 h od momentu złożenia zamówienia. Terminy te będą obowiązywały w dni pracujące. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. 
 • Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia co do treści potwierdzenia Zamówienia, do 1 godz. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 • Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez markę Studio Smaku Catering zapewnienia, że świadczone przez nią Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na samopoczucie Zamawiającego.

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 • Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie / wybrane produkty z chwilą jego składania poprzez system płatności dostępny w sklepie Studio Smaku Catering. 
 • Marka Studio Smaku Catering uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili otrzymania należności za dane zamówienie, po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia, za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego marki Studio Smaku Catering kwotą należności).

DOSTAWA

 • Dostawa Zamówienia odbywa się w dni poniedziałek-piątek do godziny 12:00 i jest dostarczana na wskazany przez Klienta adres.
 • W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, marka Studio Smaku Catering dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł., płatnym do rąk dostawcy.
 • W przypadku gdy nowo wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez Studio Smaku Catering dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Studio Smaku Catering różnicy w sposób opisany powyżej.
 • W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną bądź brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego zestaw uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
 • Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie i zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

ZMIANA, ZAWIESZENIE I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 • Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminu dostawy lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą jej potwierdzenie przez obie strony. 
 • Rezygnacja z Zamówienia przed datą jego zakończenia jest niemożliwa.

REKLAMACJE

 • W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 518 950 212  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@studiosmaku.com.pl 
 • Reklamację uważa się za złożoną: 
  • a) w przypadku, gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Studio Smaku Catering, dostępnemu pod wskazanym powyżej numerem telefonu. 
  • b) w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż 24 godz. po dniu złożenia Reklamacji.
 • Marka Studio Smaku Catering zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany dogodny dla obu stron. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego produktu lub produktów przedstawicielowi (dostawcy) Studio Smaku Catering. 
 • W razie nieuwzględnienia Reklamacji, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany produktu/produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta reklamowanego produktu/produktów przedstawicielowi (dostawcy) Studio Smaku Catering, który dostarczył Klientowi produkt/produkty w celu wymiany, Studio Smaku Catering  należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi produktu/produktów oraz kosztów dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem sklepu Studio Smaku Catering.